Cài đặt nginx ip2location module trên CentOS 6.5

Chào các bạn, Hôm nay mình sẽ note lại cách cài đặt ip2location module cho nginx web server Link tutorial nguồn, mình bổ sung thêm một số bước không có trong nguồn này https://github.com/chaizhenhua/ngx-ip2location # Install dependencies sudo yum install gcc-c++ pcre-dev pcre-devel zlib-devel make libtool # Download & Install IP2Location pwd: /usr/src/nginx-1.8.0 wget http://www.ip2location.com/downloads/ip2location-c-7.0.0.tar.gz […]

Read More

Sửa lỗi “remote: GitLab: The project you were looking for could not be found.”

Hôm nay có bạn trong team báo push ko được, mình thử nhảy vào  push xem [user@abc-web1 public_html]$ git push origin master Counting objects: 55, done. Delta compression using up to 8 threads. Compressing objects: 100% (26/26), done. Writing objects: 100% (27/27), 2.64 KiB, done. Total 27 (delta 22), reused 0 (delta 0) remote: GitLab: […]

Read More